W ubezpieczeniach dobrowolnych najważniejsze są zapisy w polisie i OWU tj Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia - stąd jakie ubezpieczenie zawrzesz takie będziesz miał świadczenia. Korzystając z naszych usług możesz mieć pewność że dopilnujemy by ubezpieczyciel wypłacił wszelkie należne Ci świadczenia i np. nie zaniżył faktycznego uszczerbku na zdrowiu. Wybierająć ubezpieczenie NNW należy zapoznać się z OWU i wybrać takie w którym ubezpieczyciel ustala uszczerbek na zdrowiu wg tzw tabel ZUS http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000233/O/D20200233.pdf

 

 

Słownik pojęć (jest to uproszczony i na pozór chaotyczny słownik pojęć służący głównie pozycjonowaniu tej strony – w przypadku pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu poprzez e-mail: odszkodowania@wypadek.com i zadanie pytań).

szkoda, stłuczka, kolizja, wypadek, złamanie, uszczerbek na zdrowiu, tabela uszczerbków, komisja lekarska, kalkulator zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku (po wypadkach zazwyczaj występuje złamanie kości lub inne urazy powodujące uszczerbek na zdrowiu, który ocenia komisja lekarska m.in. firm ubezpieczeniowych: ZUS, STU Ergo Hestia, TUiR Allianz Polska S.A., TUiR WARTA S.A., PZU S.A., Aviva TU Ogólnych S.A., Generali TU S.A., Benefia, Wiener, MTU24, TU InterRisk S.A., TU Compensa S.A., HDI, TUW Pocztowe, Uniqa TU S.A., Proama, TUW, Link4 TU S.A., TUZ TUW, Gefion. - zależnie od rodzaju ubezpieczeń Komisje lekarski stosowana jest prywatna tabela uszczerbków danej firmy lub jedyna urzędowa http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000233/O/D20200233.pdf , nie istnieje kalkulator zadośćuczynienia z OC sprawcy wypadku ale jeśli na podstawie tabeli uszczerbków wyliczymy łączny uszczerbek, to możemy pomnożyć go przez 2000zł. i w ten sposób otrzymamy wysokość średniego zadośćuczynienia jakie możemy uzyskać w danej szkodzie. Zależnie od firmy ubezpieczeniowej, na drodze polubownej, otrzymamy ok. 1000zł. za 1% uszczerbku a na drodze sądowej nawet 5000zł. za 1% uszczerbku – oczywiście najwięcej zależy od tego przez kogo i jak sprawa jest prowadzona, więc zalecam powierzenie sprawy mojej Kancelarii, która ponad 28 lat specjalizuje się w tego typu sprawach).

wypadek śmierć, uraz, złamanie stosowne odszkodowanie zadośćuczynienie renta sąd,

szkoda komunikacyjna odwołanie od decyzji PZU Warta Uniqa Generali HDI Compensa AXA,

wypadek, stłuczka, lordoza szyjna, zniesienie lordozy szyjnej, odszkodowanie uszczerbek,

biegły sądowy, pozew pismo procesowe sąd, kc, kpc, dochodzenie odszkodowań,

kolizja drogowa, wypadek, odszkodowanie, zadośćuczynienie, pozew,

szkoda, pozew, odszkodowanie, renta za wypadek, odszkodowania renty powypadkowe z OC sprawcy wypadku, likwidacja szkód, wypadek, pozew zadośćuczynienie, renta, ubezpieczenie, wyrok, apelacja, wypadki, pozew odszkodowanie renta, kapitalizacja renty, pismo procesowe (Każda szkoda jest inna i wymaga indywidualnego podejścia zależnie od sytuacji powypadkowej osoby poszkodowanej. Najwyższe świadczenia uzyskujemy w sprawach w których tuż po wypadku mamy kontakt z poszkodowanym. Poszkodowany gromadzi i dostarcza nam dokumenty/dowody na podstawie których opracowujemy pismo roszczeniowe i zgłaszamy szkodę do sprawcy lub jego ubezpieczyciela. Zazwyczaj pierwsza decyzja nie wyczerpuje roszczeń poszkodowanego, więc składamy reklamację po której zazwyczaj jest dopłata odszkodowań, zadośćuczynienia, renty i innych świadczeń. Jeśli stwierdzimy że istnieje duża szansa na uzyskanie dodatkowych świadczeń na drodze sądowej, to przydzielamy poszkodowanemu odpowiedniego prawnika/pełnomocnika procesowego i kierujemy sprawę na drogę sądową. Zazwyczaj nie wystarczą dowody już zgromadzone, więc wnioskujemy o dopuszczenie i wywołanie opinii biegłych lekarzy sądowych, które są najważniejszymi dowodami w sprawie. Jeśli wyrok nie spełnia naszych oczekiwań, to składamy apelację od wyroku.)

odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne i zakażenia (Uzyskanie wysokich świadczeń odszkodowawczych za błędy medyczne i/lub zakażenia należy do jednych z najtrudniejszych wyzwań, więc jest niewiele kancelarii które potrafią skutecznie przeprowadzić takie postępowania.)

śmiertelny wypadek, stosowne odszkodowanie zadośćuczynienie (po wypadkach śmiertelnych, poszkodowanym bliskim należą się stosowne odszkodowania i renty za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej oraz zadośćuczynienia za doznane krzywdy – oczywiście wszystko trzeba udowodnić by świadczenia były przyznane),

szkoda, wypadek, odszkodowanie, zadośćuczynienie, prawnik, kancelaria, szkoda całkowita

porady prawne, wypadki, odszkodowania powypadkowe, renta powypadkowa,

Sąd, PZU, Warta, Uniqa, Link4, HDI, AXA, UFG, Compensa, likwidacja szkód,

umowa kupna sprzedaży pojazdu, kolizja, szkoda całkowita, wyrejestrowanie pojazdu (Szkoda całkowita z OC sprawcy może być stwierdzona wtedy gdy szacowany koszt naprawy pojazdu przekracza 100% wartości pojazdu przed szkodą lub pojazd nie nadaje się do naprawy. Szkoda całkowita z AC – ustalana jest na podstawie OWU AC, zazwyczaj jeśli szacowana wartość naprawy przekroczy 70% lub pojazd nie nadaje się do naprawy. Przy szkodzie całkowitej warto zastanowić się nad wyrejestrowaniem pojazdu, by nie ponosić kosztów ubezpieczenia OC),

Ufg sprawdzenie OC, kolizja, wypadek, kraksa, stłuczka (wystarczy nr rejestracyjny by sprawdzić ubezpieczenie w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym https://www.ufg.pl/infoportal/faces/pages_home-page?_afrLoop=7357688179245778&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=q2lxv3y6v_4 )

wypadek, złamanie, zwolnienie lekarskie L4, świadczenia pielęgnacyjne ZUS, uszczerbek na zdrowiu (zwolnienia lekarskie L4 oraz zasiłek chorobowy i świadczenia pielęgnacyjne mogą mieć wpływ na wysokość świadczeń odszkodowawczych)

wypadek przy pracy, wypadek w drodze do pracy, uszczerbek na zdrowiu, odpowiedzialność cywilna pracodawcy (Warto zadbać, by w protokóle powypadkowym wpisane były faktyczne okoliczności wypadku i ewentualna wina pracodawcy – tylko wtedy można skutecznie dochodzić dodatkowych świadczeń z OC pracodawcy)

uzupełniająca renta powypadkowa z tytułu zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej lub zwiększonych potrzeb, waloryzacja, kapitalizacja renty, jednorazowe odszkodowanie (Większość kancelarii odszkodowawczych bagatelizuje lub nie potrafi uzyskać należnej poszkodowanemu renty – my walczymy o każdą złotówkę, bowiem w przyszłości możemy doprowadzić do kapitalizacji rent i przyznania bardzo wysokich jednorazowych świadczeń)

zadośćuczynienie, odszkodowanie powypadkowe ZUS PZU Warta Uniqa UFG HDI, Compensa, Link4, AXA,

odszkodowania, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, renta, wypadek drogowy,

zadośćuczynienie, złamanie kości, odszkodowanie od sprawcy wypadku PZU,

dochodzenie odszkodowań, przedawnienie roszczeń z OC NNW (Większość roszczeń przedawnia się z upływem 3-ch lat od powstania szkody lub od decyzji o wypłacie świadczeń odszkodowawczych. Jeśli sprawca szkody ukarany został wyrokiem Sądu karnego, okres przedawnienia wynosi 20 lat.)

odpowiedzialność cywilna deliktowa, zasada winy, zasada ryzyka (winę sprawcy należy udowodnić, łatwiej dochodzi się świadczeń na „zasadzie ryzyka” (Zasada ryzyka została uregulowana w art. 436 Kodeksu cywilnego. W myśl zasady ryzyka, kierowca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu, bez względu na zawinienie. Oznacza to, że kierowca będzie odpowiadał za wypadek, nawet jeśli nie można mu udowodnić winy. Istotne jest jedynie to, czy szkoda została wyrządzona ruchem pojazdu. Zasada ryzyka kształtuje zatem ostrzejszą formę odpowiedzialności, ale jednocześnie stanowi również solidną ochronę dla poszkodowanych. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka występuje np. w sytuacji potrącenia pieszego przechodzącego przez jezdnię w miejscu dozwolonym lub potrącenia rowerzysty poruszającego się zgodnie z przepisami. Są jednak ograniczenia tej odpowiedzialności - Zgodnie z art. 436 § 1 k.c. w zw. z art. 435 k.c. samoistny posiadacz mechanicznego może zwolnić się z odpowiedzialności jeśli szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej, z wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności.)

złamanie, dystorsja kręgosłupa, stłuczka, odszkodowanie, zadośćuczynienie,

niezdolność do samodzielnej egzystencji, opieka, renta wyrównawcza

potrącenie na pasach, odszkodowane zadośćuczynienie zgłoszenie szkody,

sprawdzenie oc pojazdu, ufg, sprawdzenie ubezpieczenia pojazdu sprawcy,

sprawdzenie polisy oc, oświadczenie o kolizji drogowej, wypowiedzenie OC,

jak sprawdzić oc oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu,

sprawdzenie oc pojazdu sprawcy kolizji wypadku szkody,

jak sprawdzić ubezpieczenie pojazdu sprawcy wypadku kolizji,

zaniżone odszkodowania powypadkowe dopłaty odszkodowań,

wypowiedzenie OC komunikacyjnego, rolnego rolnika,

warta pzu uniqa ufg zgłoszenie szkody uniqua compensa generali,

oświadczenie sprawcy kolizji wypadku pdf PZU Warta Uniqa Generali,

umowa kupna sprzedaży samochodu pojazdu, oświadczenie sprawcy,

szkoda całkowita kasacja pojazdu metoda pozostałości odszkodowanie,

wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym zgłoszenie szkody,

auto zastępcze z oc sprawcy ile dni? (Jeśli samochód jest Ci niezbędny do codziennego funkcjonowania (dojazd do pracy lub ważnych celach prywatnych), możesz wypożyczyć pojazd zastępczy. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi kosztami, które nie powstałyby, gdyby nie doszło do kolizji. Ubezpieczyciel powinien pokryć koszty wynajmu, dlatego warto starać się o auto zastępcze z OC sprawcy. Samochód zastępczy z OC sprawcy ma służyć osobie poszkodowanej przez okres, w którym nie może ona korzystać z własnego pojazdu. W praktyce wygląda to w ten sposób, że auto zastępcze możesz użytkować do momentu naprawy Twojego pojazdu. Ubezpieczyciel powinien zwrócić Ci koszty najmu za ten okres. Jeśli jednak naprawa pojazdu nie jest możliwa i ubezpieczyciel stwierdził szkodę całkowitą, koszty pojazdu zastępczego powinny obejmować okres od dnia kolizji do momentu otrzymania decyzji ubezpieczyciela o kwalifikacji szkody jako całkowitej.)

zaniżone odszkodowanie zadośćuczynienie z OC NNW, PZU, Warta, Uniqa,

wypadek autokaru zadośćuczynienie odszkodowanie za uszczerbek, śmierć,

Winiarczyk odszkodowania powypadkowe i medyczne Lublin,
ogólne warunki ubezpieczenia PZU Warta Uniqa Compensa Generali,
компенсация после аварии смерть от несчастного случая.
дорожно-транспортное происшествие компенсация,
зіткнення на дорозі компенсація,
road collision compensation accident compensation,

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.